Các chủ đề học tập

Trên tinh thần học tập tự nhiên, thoải mái của “LEARN THROUGH PLAY”, nội dung học tập dựa trên các bình diện phát triển – học tập được liên kết và tổ hợp thành 10 Cụm Chủ Đề. Ưu điểm chung của tổ hợp này là cho phép các em tiếp cận và liên kết vấn đề theo góc nhìn với vốn kiến thức của riêng mình, đồng thời là cơ hội để các em cùng xây dựng và bổ sung tri thức do tương tác tự nhiên với các bạn. Trong chiều dài là 32 tuần lễ, chương trình học tập ở mọi cấp đều đề cập đến các cụm chủ đề như sau:

  • August – Box Study
  • September – Percussion Study
  • October – Reduce – Reuse – Recycle Study
  • November – Bread Study
  • December – Roads Study
  • January – Seed Study
  • February – Sport Study
  • March – Clothes Study
  • April – Architecture Study
  • May – Grocery Study