Greetings to parents and a warm welcome to your children from KINDY CITY INTERNATIONAL PRESCHOOL – where each and every child will continuously explore, experience and develop as they embark upon on their first learning journey.

The early years are the most fundamental learning time for young minds, helping children build the foundation not only for their later academic years but also for the rest of their lives. Within this crucial period, children often learn through play, helping them improve their learning skills and nurture their knowledge. This first learning experience takes place within the family and within the school, wherein every teacher and staff member has the responsibility to contribute, cooperate and coordinate with each other for to achieve the common goal, which is TO HELP EVERY CHILD ACHIEVE THEIR FULLEST POTENTIAL behind the motto: “Your children, our students!”.

Again, thank you for all the trust that you place in the school and we sincerely hope that your children will continue to experience many more joyful, enduring and memorable moments with us in the early years of their lives.

THE PRINCIPAL

SCHOOL MISSION & VISION

SCHOOL MISSION
• Kindy City’s mission is to bring a safe and friendly environment with effective learning which includes respecting the unique characteristics of 3 to 5 year old children in order for them to become young enthusiastic learners, as well as to know how to learn and to behave. 

They will be able to enter Year ONE of any international or national primary school system with confidence and ease, also they will have the skills to continue to develop their school levels that follow immediately and throughout their lives.

SCHOOL VISION
• In 5 years time, KINDY CITY will not only become a strong and effective Kindergarten system with perfect teaching and caring quality which completely satisfies all parents’ needs and increasing expectation, Kindy city will be the first choice for all parents who have children of preschool age.

OUR PHILOSOPHY

The preschool years – ages 2-5 – are a special time when young children begin to learn and shape their characters. Therefore children at this age group should be nurtured through activities aiming at fostering their habits to learn and to behave well. Above all, they should learn gradually to be independent, confident and responsible for themselves as well as for people around them. To this end, the school is committed to applying the following principles, pointed out by the Creative Curriculum System, as the guidelines for all kinds of learning programs and development activities.

POSITIVE INTERACTIONS AND RELATIONSHIPS WITH TEACHERS PROVIDE A CRITICAL FOUNDATION FOR SUCCESSFUL LEARNING

Children learn best when they are living and learning in a loving and caring environment. They naturally shape living values via the affection they receive from adults. Classroom activities should be organized as a community in which children learn, with scaffolding, in interaction and collaboration with each other and with their teachers.

SOCIAL-EMOTIONAL COMPETENCE IS A SIGNIFICANT FACTOR IN SCHOOL SUCCESS

Social competence is the ability to build positive relationships with others, namely, sharing, cooperating, consoling and helping others. Findings from The National Research Council and Institute of Medicine inthe US show that when social competence is developed, children will become self-regulating, independent, self-controlling and begin to take initiatives in learning. Preschool teachers should therefore be modeling actors who directly shape and nurture social competence in young children.

CONSTRUCTIVE, PURPOSEFUL, PLAY SUPPORTS ESSENTIAL LEARNING.

According to Jean Piaget, the renowned Swiss psychologist, play serves as an excellent vehicle for developing logical thinking and such skills as observing, comparing, sorting, sequencing and selecting. At constructive and purposeful play, with the modeling roles of teachers and peers, children develop and enhance both their learning and social skills.

THE PHYSICAL ENVIRONMENT AFFECTS THE TYPE AND QUALITY OF LEARNING INTERACTIONS

The high quality of the physical environment- including all the learning materials and facilities, does not only contribute positively to the learning outcomes but also makes children feel a sense of belonging, an awareness of being in the here and now, and more importantly, helps to build and shape their identity, with personal images or experiences of becoming.

TEACHER-FAMILY PARTNERSHIPS PROMOTE DEVELOPMENT AND LEARNING

Families are often regarded as children’s first and most influential teachers. Understanding the values and cultures of families from parents enables teachers to know more about the children. Developing positive teacher-family relationships regarding children’s progress must be reciprocal and characterized by cooperation, mutual respect and responsibility. Any forms of parents’ participation and contribution to the school activities should always be, as we believe, encouraged and supported, which is a way to create synergy for enhancing teaching and learning quality.

Xây dựng các mối quan hệ, tương tác tích cực giữa trẻ và thầy cô giáo là nền tảng để các em học tập thành công.
Trẻ tiếp thu tốt nhất nếu sống và học tập trong môi trường được thương yêu, chăm sóc. Các em hình thành những giá trị sống một cách tự nhiên thông qua tình cảm mà các em tiếp nhận được từ người lớn. Hoạt động học tại lớp, do vậy, cần được tổ chức như một tiểu cộng đồng mang tính tiếp sức (scaffolding) để các em hồn nhiên tương tác lẫn nhau và với thầy cô giáo nữa.

Năng lực tình cảm-xã hội là yếu tố thành công trong học tập.
Năng lực xã hội là khả năng tạo lập các mối quan hệ tích cực như biết chia sẻ, hợp tác, an ủi và giúp đỡ người khác. Nghiên cứu của Hội Đồng Khoa học và Viện Nghiên cứu Y học Quốc gia Hoa Kỳ (National Research Council and Institute of Medicine), cho thấy khi được phát triển các kỹ năng xã hội, trẻ sẽ biết tự điều chỉnh hành vi (self-regulating), biết tự lập (independent), kiểm soát được cảm xúc (self-controlling) và bắt đầu phát huy sáng kiến (initiative) trong học tập. Do đó, nhà trường xem vai trò của các thầy cô nuôi dạy là một trong những tác tố mẫu mực, trực tiếp hình thành và vun đắp năng lực này.

Hoạt động chơi phải được thiết kế theo định hướng và có chủ đích bổ sung cho việc học.
Theo nhà tâm lý học Thuỵ Sĩ, Jean Piaget, chơi là chuyến xe tuyệt vời để đưa các em vào hành trình phát triển tư duy lô-gíc, kỹ năng quan sát, so sánh, phân loại, sắp xếp và lựa chọn. Khi chơi được định hướng và có chủ đích, thông qua vai trò làm mẫu (model) của thầy cô giáo hay các bạn đồng lứa, các em rèn luyện và nâng cao các kỹ năng học tập lẫn kỹ năng sống.

Môi trường vật chất ảnh hưởng đến loại hình và chất lượng học tập.
Chất lượng cao của môi trường vật chất- bao gồm cả các thiết bị và dụng cụ học tập, chẳng những tỷ lệ thuận với hiệu quả tiếp thu mà còn làm cho các em cảm thấy gần gũi (Belonging), cảm nhận được thực tại Being) là mình đang được thoả vui với chính ngay không gian các em đang học tập; và quan trọng hơn là, góp phần hình thành nhân cách, bản sắc hay hình ảnh cá nhân mà các em mong muốn trở thành (Becoming).

Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình nâng cao chất lượng phát triển và học tập của trẻ.
Gia đình thường được xem là những thầy cô giáo đầu đời của các em. Am hiểu văn hoá gia đình, qua giao tiếp với phụ huynh là phương cách để hiểu thêm về đối tượng nuôi dạy. Xây dựng quan hệ tích cực giữa gia đình và nhà trường phải bằng giao tiếp hai chiều về tiến bộ của trẻ, trên tinh thần hợp tác, tôn trọng và cộng đồng trách nhiệm. Nhà trường quan niệm rằng mọi hình thức tham gia, đóng góp của quý phụ huynh đối với nhà trường cần được cổ vũ ở mọi lúc – là cộng lực vô cùng ý nghĩa để nâng cao chất lượng giáo dưỡng.

CORE VALUES

For a safe, friendly and effective environment for the children’s character development and learning, all the teachers, supporting staff and professional members of the school wide commit to become positive and responsible personnel who always demonstrate and hold high such values and norms as:

  • INTEGRITY: To act justly in all that wedo.
  • RESPECT: To treat us and others with consideration and dignity.
  • EMPATHY: To understand and appreciate the feelings and actions of others.
  • COOPERATION: To work together towards the shared goals.
  • OPTIMISM: To have a positive attitude and confidenceabout the future.