WHAT DO CHILDREN LEARN

The curriculum at KINDY CITY INTERNATIONAL PRESCHOOL is constructed upon the Head Start Child Development and Early Learning Framework and the National Framework Early Years Learning program. With the review and integration of teaching and development assessment objectives and indicators for children aged 2-5, the School fully applies the pedagogical principles, teaching and learning facilities as well as supporting and scaffolding strategies as recommended by the Creative Curriculum Systems, which are being widely used in the USA and well-developed countries.

See more

10 AREAS OF DEVELOP

Areas: Social – emotional, physical, language, cognitive, literacy, mathematics, science and technology, social studies, creative and english language acquisition is 10 areas of development and learning at Kindy City International Preschool.

See more

Feature of the curriculum

Creative Curriculum Program works closely with the reality, helps kids perceive knowledge naturally, not forcing but assisting them in forming their habit of analyzing, perceiving, and freely developing all matters personally, forming independence, confidence, self-careness at the young ages.

The school fully applies developing and innovative teaching methodology to help them grow comprehensively based on relaxed, light but effective methodology “LEARN THROUGH PLAY” – coordinating lessons with games inside and outside of the classroom arises their interest and passion of learning.

See more

PROGRAM CONTENT

In the light of the natural and pleasurable “LEARN THROUGH PLAY” approach, the study contents are linked and grouped into 10 AREAS OF INTERESTS (Box Study, Percussion Study, Reduce – Reuse – Recycle Study, Bread Study, Roads Study, Seed Study, Sport Study, Clothes Study, Architecture Study, Grocery Study).

The overall advantage of these areas of interests is to enable children to approach and relate issues to their own learned knowledge, and, at the same time, to offer opportunities for them to complement with each other and co-construct knowledge through natural interactions with peers.

See more

CHARACTER BUILDING

A child’s character begins at home and continues to develop at school. Character education concerns various aspects, from understanding, emotions to different behaviors. As such, for children to form proper behaviors, the school should then act as an incubator creating exemplary and human practices vividly demonstrating living values as guidance for children’s lives in later years. To this end, “learning to behave, to be well-mannered” is equally important to, or even more important than knowledge and skill acquisition.

See more

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Nội dung chương trình học tại Trường MNQT KINDY CITY được xây dựng trên Khung Chuẩn về Đào tạo Bậc Mầm non của Hoa Kỳ (The Head Start Child development and Early Learning Framework) và Chương Giáo Dục Mầm Non Việt Nam. Trên cơ sở tổng hợp các yêu cầu về giảng dạy và đánh giá năng lực phát triển cho trẻ từ 2-5 tuổi, nhà trường áp dụng các nguyên tắc sư phạm, điều kiện tổ chức lớp học, các biện pháp bổ trợ, tiếp sức theo Hệ thống Giáo trình của Creative Curriculum System hiện đang áp dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tiên tiến khác.

Xem thêm

Mười bình diện phát triển

Các bình diện: Tình cảm – xã hội, thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, khả năng đọc viết, năng lực toán, vốn hiểu biết khóa học – công nghệ, năng lực nhận thức xã hội, khả năng sáng tạo thông qua nghệ thuật và năng lực tiếng Anh chính là 10 bình diện phát triển tại Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Kindy City.

Xem thêm

Đặc điểm nổi trội của chương trình

Chương trình Creative Curriculum bám sát thực tế, giúp cho trẻ tiếp thu tự nhiên, không o ép, mà ngược lại, giúp trẻ dần hình thành thói quen phân tích, nhận thức, và tự do khai thác vấn đề theo góc nhìn cá nhân, hình thành tính độc lập, tự tin, tự lo và tự chăm ngay từ ngày nhỏ.

Nhà trường vận dụng triệt để các phương pháp sư phạm tiên tiến phát triển trẻ đa diện, theo phương thức học tập thư giãn, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả “LEARN THROUGH PLAY” – phối hợp bài học với bài chơi ở trong lẫn ngoài lớp và khơi dậy trong các em niềm hứng thú, ham học.

Xem thêm

Các chủ đề học tập

Trên tinh thần học tập tự nhiên, thoải mái của “LEARN THROUGH PLAY”, nội dung học tập dựa trên các bình diện phát triển – học tập được liên kết và tổ hợp thành 10 Cụm Chủ Đề (Simple Machines Study, Signs Study, Tubes and Tunnels Study, Sport Study, Sand Study, Seed Study, Architecture Study, Grocery Study, Percussion Study, Insects Study).

Ưu điểm chung của tổ hợp này là cho phép các em tiếp cận và liên kết vấn đề theo góc nhìn với vốn kiến thức của riêng mình, đồng thời là cơ hội để các em cùng xây dựng và bổ sung tri thức do tương tác tự nhiên với các bạn.

Xem thêm

Phát triển nhân cách

Chương trình giáo dục nhân cách đầu đời với 6 giá trị chuẩn mực do Viện Josephson Institude – Hoa Kỳ đề xuất như: Tôn trọng, Tin cậy, Trách nhiệm, Công bằng, Quan tâm và Ý thức công dân, được áp dụng một cách triệt để qua các hoạt động học và chơi.

Xem thêm